குழந்தை என்னுடையது ஆனால் அப்பா நீ இல்லை !! கணவனுக்கு மனைவி கொடுத்த ஷாக் !! பிறகு அரங்கேறிய நெ ஞ் சை உ றைய வைக்கும் சம்பவம் !!

குற்றம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *